Primăria Iași a rămas fără oameni la direcția de Proiecte Europene?

Primăria Iași a rămas fără oameni la direcția de Proiecte Europene?

Primăria Municipiului Iaşi organizează în data de 24.07.2017 concurs pentru ocuparea prin recrutare a trei funcţii contractuale de execuţie vacante de inspector de specialitate la Direcţia Proiecte Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi:

– inspector de specialitate treapta profesională II – 2 posturi

– inspector de specialitate treapta profesională I A – 1 post

Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
  cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
  statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:
I. inspector de specialitate treapta profesională II-1 post
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă horticultură,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minim 1 an.
II. inspector de specialitate treapta profesională II-1 post
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științe juridice,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minim 1 an.
III. inspector de specialitate treapta profesională IA-1 post
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă informatică economică,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei inspector de specialitate grad I A, de minim 7 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 14 iulie 2017. Etapele concursului:

–  selecţia dosarelor – în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor;
–  proba scrisă – 24.07.2017, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt nr.11;
–  interviul – în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului

se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.