Salubris caută director adjunct!

Salubris caută director adjunct!

SC Salubris Iaşi anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru postul de Director adjunct. Postul a fost ocupat o perioadă de Vasile Cîtea, cel care, între timp, a devenit deputat din partea PSD.

Candidatul trebuie sa îndeplinescă următoarele condiții, cumulativ: să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să cunoască limba română (scris şi vorbit); să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică şi/sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; să nu fi fost revocat din functia de conducere din motive imputabile, pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, în ultimii 5 ani; să nu fie în conflict de interese portivit legii şi statutului societăţii, cu pozitia de Director adjunct al S.C. Salubris S.A. Iași; să aibă studii superioare, finalizate, de preferinţă în domeniul economic/financiar/contabil; să aibă experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat.

Candidaturile se depun până la data de 17 iulie 2017, ora 12:30, la sediul S.C. Salubris S.A. Iaşi din Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași, la Registratură, în plic închis, cu menţiunea: „Candidatură pentru postul de Director adjunct al S.C. Salubris S.A. Iaşi”.

Candidaturile care întrunesc condiţiile de participare vor fi incluse în procesul de evaluare şi selecţie. Acesta constă în două etape distincte: evaluarea în scopul creării listei scurte şi evaluarea în scopul recomandării pentru desemnare. Evaluarea în scopul creării listei scurte constă într-un interviu faţă în faţă pe marginea postului şi a dosarului de candidatură. Evaluarea în scopul recomandării pentru desemnare constă într-un interviu faţă în faţă pe marginea declaraţiei de intenţie.

Procesul de evaluare se va realiza începând cu data de 18 iulie 2017, fiecărei evaluări fiindui alocat un termen de cca 3 zile, termen care poate fi prelungit în funcţie de numărul candidaturilor admise în etapa respectivă. Candidaturile admise vor fi contactate telefonic pentru programare la procesul de evaluare şi selecţie.

Criterii de evaluare/selecţie:

Criterii obligatorii:

Experienţă de consultanţă în management şi/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat (30%):

Anii de experienţă în funcţia de management (10%): un indicator cantitativ, calculat ca număr de ani în care candidatul a oferit consultanţă în management sau a condus întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat.

Profilul companiei gestionate (10%): profilul companiei în baza căreia candidatul îşi demonstrează experienţa în management, avându-se în vedere tipul (public/privat) şi domeniul de activitate (apă-canalizare, utilităţi publice sau alt domeniu);

Cifra de afaceri (10%): cifra de afaceri gestionată de către candidat la compania în baza căreia îşi demonstrează experienţa în management;

Competenţa managerială şi de guvernanţă corporativă (30%):

Studii şi certificări în domeniu (6%): pe lângă condiţia de bază, formarea educaţională este dovedită prin diplome şi alte certificări relevante. Studiile superioare sunt considerate prin prisma sistemului de învăţământ Bologna; prin urmare, prezentarea unor studii superioare de lungă durată va fi echivalată cu situaţia din sistemul Bologna în care candidatul prezintă diplomă de licenţă plus diplomă de master.

Guvernanţa întreprinderilor publice şi rolul directorului (6%): capacitatea de a implementa optim politicile guvernamentale şi legislaţia specifică, cu un focus pe rolul şi funcţiile directorilor.

Luarea deciziei (6%): capacitatea de a decide în privinţa liniilor directoare şi asupra aspectelor sensibile din activitatea curentă, de a evalua consecinţele şi de a le trata corespunzător.

Monitorizare şi control (6%): capacitatea de a monitoriza maniera în care societatea îşi îndeplineşte obiectivele sale; sesizarea disfuncţionalităţilor şi/sau a oportunităţilor, trasarea şi luarea unor măsuri de acţiune sau corective, după caz.

Etică şi integritate (6%): în relaţia cu alţii şi cu organizaţia se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă.

Competenţa profesională (24%):

Management general (6%): capacitatea de a opera cu indicatori multipli, care au o natură diferită (financiar-contabilă, tehnică/inginerie, marketing, IT, juridic, etc.) şi de a-i articula coerent; în subsidiar, cunoştinţe de specialitate.

Managementul riscului (6%): o latură aparte a managementului general, vizează capacitatea de a evalua şi a atenua riscurile organizaţionale, de a propune acţiuni de prevenire şi/sau de corecţie;

Managementul capitalului uman (6%): în sens restrâns, mărimea şi diversitatea echipei condusă din funcţia de conducere deţinută la compania în baza căreia îşi demonstrează experienţa în management; în sens larg, vizează cunoştinţe şi experienţă de management strategic al resurselor umane, alinierea politicilor la obiectivele, valorile şi viziunea societăţii.

Comunicare interpersonală (6%): capacitatea de a transmite informaţii sensibile şi de a-şi adapta comportamentul de comunicare în funcţie de interlocutor.

Criterii opţionale (16%):

Cunoştinţe despre domeniul de activitate al Societăţii (10%): capacitatea de a identifica şi numi trendurile din domeniul de activitate al societăţii, sesizarea aspectelor critice/sensibile şi modul în care acestea pot avea consecinţe asupra societăţii;

Cunoştinţe despre domeniul utilităţilor publice (6%): capacitatea de a identifica trenduri în domeniul utilităţilor publice, a bunelor practici şi modul în care acestea ar putea fi importate în cadrul societăţii.

Aliniere cu Scrisoarea de aşteptări (doar în cazul candidaturilor din lista scurtă) (100%).

Criteriile de evaluare şi selecţie sunt măsurate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „Novice” şi 5 înseamnă „Expert”. Ponderile aferente fiecărui criteriu în nota finală sunt trecute în paranteză.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

Pentru orice informaţii suplimentare referitor la depunerea candidaturilor, persoanele interesate pot contacta expertul indepentdent la numărul de telefon: 0723314643.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.