Teren de 5.000 mp, situat în Păcurari, scos la vânzare

Teren de 5.000 mp, situat în Păcurari, scos la vânzare

Pe 29 august și 12 septembrie 2017, orele 15.00, se va vinde prin licitație cu strigare un teren în suprafață de 5.000 mp, situat în Municipiul Iași, zona Păcurari, str. Transilvaniei, proprietatea SC MUDOR – EX SRL.

Conform titlului de proprietate, terenul extravilan are categoria de folosință „livadă”. Dreptul de proprietate este înscris în CF nr.126787 a localității Iași (provenită din CF de pe hârtie cu nr.3224) a UAT Iași, având nr. cadastral 2400. Bunul se vinde conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței.

Prețul de pornire a licitației este de 315.000 euro (la care se adaugă TVA), plătibil în lei, la cursul de schimb BNR din ziua adjudecării. Reprezintă 90% din prețul aprobat de Adunarea creditorilor.

Pentru participare, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar, până în ziua anterioară celei planificate pentru ținerea ședinței, orele 16:00, o cerere de participare semnată de ofertant și însoțită de următoarele acte: 1. copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice ori a cărții de identitate; 2. certificatul constatator emis de O.R.C. (în original) sau de autoritatea la care este înregistrat, emis în luna de participare 2017 privind persoana juridică iar pentru UE și traducerea legalizată a acestui act, datele de identitate, reprezentantul legal; 3. dovada achitării taxei de participare la licitație în sumă de 5.000 lei; 4. dovada cumpărării regulamentului de vânzare în valoare de 5.000 lei; 5. garanția de participare în valoare de 10% din prețul de începere a licitației se va plăti în contul de lichidare al SC MUDOR – EX SRL: RO56BRDE240SV00058982400 deschis la BRD-GSG-sucursala Iași; 6. declarație pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 7. împuternicire pentru persoana desemnată să reprezinte ofertantul.

Ofertanților, care participă la licitație și nu oferă un preț egal sau mai mare decât prețul de pornire, li se va reține garanția de participare.

Regulamentul de vânzare poate fi procurat începând cu data de 17.08.2017. Relații suplimentare la sediul „Lichidator Company 2003” SPRL Iași sau la telefon 0332.809395 (în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00), precum și pe site-ul www.lichidator2003.ro.

Postaţi un comentariu

Adresa dvs de mail nu va fi afişată.